Популярність підготовки фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» в Україні (яка з 2016 р. змінила назву на «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») невпинно зростає.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки готує кваліфікованих фахівців цієї спеціальності на базі освітньої програми «Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність». Вибір програми був зумовлений через потреби і вимоги, які диктує нам сучасна сфера прийняття управлінських рішень. За останні роки спеціальність відкрита більш ніж у двох десятках вищих навчальних закладів: Луцьку, Луганську, Миколаєві, Одесі, Черкасах тощо.


Відкриття нової спеціальності стало зворотною реакцією на процеси, що відбулись в соціально-комунікативній сфері країни: активний розвиток систем зв’язку, телекомунікацій, створення інформаційного системно-мережевого простору. Основи підготовки таких фахівців були закладені ще у 60-х роках минулого століття. Сьогодні навчання інформаційній діяльності в європейских вишах об’єднане з бібліотечною й позначається як «Бібліотечно-інформаційна діяльність». В США викладання курсу дисциплін з інформаційного циклу також інтегровано з бібліотечною.

Сучасний рівень управління характеризується прийняттям рішень на основі аналізу інформаційних потоків. За цих умов на фахівців діловодної сфери необхідно покладати завдання не лише в межах компетенції створення документації та забезпечення її руху, але, головним чином, вирішувати питання, безпосередньо пов’язані з інформаційною підтримкою усіх управлінських рішень. Це реально лише на підставі досконалої організації їх документаційного забезпечення.


Служба (відділ) діловодної сфери, як серцевина будь-якої організації, що відображає і забезпечує її діяльність, сьогодні стає потужним інструментом, що в змозі через процеси управління документацією, орієнтувати всі інші підрозділи та окремих виконавців на спільні цілі, мобілізувати ініціативу співробітників, поліпшувати процеси ділової комунікації й коригувати організаційну поведінку всіх його членів.

Вже сьогодні в сучасних установах такий фах об’єктивно виділяється у високооплачуваний вид професійної діяльності, отримує відповідне технологічне й організаційне оформлення й вимагає значного обсягу знань.

Головною метою служби діловодства мусить бути ефективне управління всією документацією установи, в т.ч. досконале документаційне забезпечення управління, якісне надання документно-інформаційних послуг, вчасна обробка і передання на різні рівні керування необхідної для прийняття управлінських рішень документованої інформації.

Підбором інформації, обробкою і оформленням документів сьогодні повинен займатись не фахівець галузі, який приймає ключові управлінські рішення, а спеціально підготовлений для цього спеціаліст – документознавець – інформаційний аналітик. Сучасна установа потребує єдиного підрозділу управління документацією, успішна робота якого реальна через об’єднання функцій канцелярії, секретаріату й інформаційного центру. Новий підрозділ, оснащений новітніми засобами комп’ютерної техніки, готовий виконувати одну з головних функцій управління.

Коло обов’язків спеціалізованого підрозділу, його провідних співробітників-документознавців, інформаційних аналітиків передбачає бути досить багатогранним: участь у керуванні всією документацією установи, моніторинг релевантної інформації й розробка ефективних управлінських рішень, контроль і перевірка виконання завдань і розпоряджень вищого керівництва.


Для цього вони повинні вміти працювати з усіма видами документної інформації, знати особливості функціонування автоматизованих систем діловодства й документообігу, новітні засоби тощо.

Зростання ролі інформаційних процесів у всіх видах людської діяльності зумовив гостру потребу створення не лише інформаційно-аналітичних підрозділів, інформаційно-рекламних агенцій, водночас розширюється коло центрів науково-технічної інформації, патентних структур.

Також посилюється значення високоякісного інформаційного забезпечення вищого керівництва всіх рівнів і напрямів соціального управління на базі новітніх технологій й застосування глобальних світових мереж.
P.S. Навчання за документно-інформаційною спрямованістю в Cхідноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки розпочато понад десять років тому і вже відбувся не один випуск фахівців, які ефективно та успішно працюють за обраною спеціальністю.

1) Що потрібно знати абітурієнтам, які обирають «Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітичну діяльність»?

Наші студенти повинні любити працювати з управлінською інформацією та документами, проявляти великий інтерес до аналітичної діяльності. Ми докладаємо зусилля і прагнемо, щоб молодь розвивала комунікативні уміння, логічне мислення та професійні компетенції.

2) Освітня програма «Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність» спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» викликає у абітурієнтів та їхніх батьків питання, які саме знання і вміння набудуть студенти за час навчання і в яких галузях зможуть їх застосувати?

Це нова освітня програма, орієнтована на підготовку фахівців, готових розробляти, втілювати й забезпечувати функціонування єдиного в організації технологічного процесу документування. Програмою передбачено отримання практичних навичок з проектування систем управління документами та їх зберігання. Випускники набудуть ключових компетенцій, необхідних для роботи у сфері організації та управління системами електронного документообігу, організації заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки, впровадження технологій "електронного урядування", організації архівного зберігання документів на основі сучасних інформаційних технологій.

3) Які основні переваги надає вибір освітньої програми «Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність» в умовах сучасного інформаційного розвитку?

Багаторічна праця, направлена на вирішення завдань швидкого, а головне, сучасного пошуку необхідного документу, спонукала до появи нових понять, таких як «електронний документ» і «електронний документообіг», які представляють собою важливі складові інформаційної системи та відповідають за управління.

На сьогодні система документообігу націлена на автоматизацію процесів обробки і збереження паперових документів, фактично єдиних «законних» засобів фіксації інформації. Однак як тільки правові проблеми введення електронного документообігу були вирішені, розпочався поступовий перехід на електронні системи управління документообігом і тепер сучасні фахівці з інформаційної справи стали важливою ланкою в організації і управлінні документної інформаційної діяльності.

4) Що включає в себе «інформаційна діяльність»?

Відповідно законодавства України інформаційна діяльність – це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави завдяки створенню інформаційних центрів, інформаційно-аналітичних служб, відділів аналізу документної інформації, центрів інформації та документації, служб комерційної інформації, інформаційних систем, мереж, баз і банків даних. Основними видами інформаційної діяльності є: одержання інформації; її використання; поширення; зберігання інформації.

Можна виділити три блоки інформації: управлінська, внутрішня документна інформація організації і видавнича (книги, періодичні видання). Ефективне використання всіх видів інформації вимагає її упорядкування, створення і використання інформаційних ресурсів, формування й управління інформацією та інформаційними системами. Все це входить до функціональних повноважень документознавця-менеджера інформаційних систем.

5) Які предмети вивчають студенти-документознавці?

Перелік дисциплін сформовано таким чином, щоб випускник максимально пристосувався до будь-яких вимог роботодавця та знайшов себе на ринку праці.

Зв’язок із сучасними умовами праці забезпечується через організацію навчання у двох напрямах: теоретичному й практичному. Основу програми підготовки складають дисципліни в галузі документознавства, архівознавства, права, інформаційних технологій, комунікацій та економіки. Такий підхід забезпечує формування широкого спектру компетенцій випускників і дозволяє їм бути не тільки успішними фахівцями-практиками, а й продовжити навчання в магістратурі.

Випускники набудуть професійних компетенцій у сфері документаційного забезпечення управління та інформаційних технологій; оволодіють практичними навичками кадрового діловодства, стандартизації та уніфікації документів в організації тощо.

6) Де і ким зможуть працевлаштовуватися випускники цієї освітньої програми?

Спеціаліст з документаційного забезпечення управління та інформаційно-аналітичної діяльності зможе: працювати як організатор і виконавець у галузі інформаційної діяльності в державній і недержавній адміністративній сферах; відповідати за сучасну організацію документопотоків, технічні засоби обробки внутрішньої і зовнішньої документації; проводити експертизу та оцінку ефективності діяльності суб'єктів ринкових відносин з позицій доцільності та достатності інформаційного забезпечення, впровадження документно-інформаційних систем; вести пошук і аналітико-синтетичну переробку інформації.

Фаховий рівень підготовки дає можливість випускнику реалізувати себе на ринку праці як: фахівець з інформаційної діяльності; документознавець; менеджер з інформаційно-аналітичних структур; фахівець з інформаційного забезпечення управління; спеціаліст кадрової служби; референт.

7) Які майбутні місця їх роботи?

органи державної та виконавчої влади;

органи місцевого самоврядування;

правоохоронні органи;

засоби масової інформації;

науково-дослідні та науково-освітні установи;

банки і бізнес-структури;

служби документаційного та інформаційного забезпечення;

відділи (організації) електронного постачання документів;

державні та відомчі архіви;

сфера консалтингових послуг і аутсорсингу.

Серед випускників кафедри – співробітники служб діловодства, канцелярій, архівних служб, інформаційних відділів та управлінь кадрів; офіс-менеджери, секретарі-референти, помічники керівника.

8) Багато людей ототожнює документознавство з діловодством, а іноді з правознавством. Чи це так?

«Актуальний» фахівець з інформаційної діяльності - це, насамперед, фахівець з інформаційного забезпечення управління, інформаційного менеджменту!

На сьогодні система документообігу націлена на автоматизацію процесів обробки і збереження паперових документів, фактично єдиних «законних» засобів фіксації інформації. Однак як тільки правові проблеми введення електронного документообігу були вирішені, став відбуватися поступовий перехід на електронні системи управління документообігом і тепер сучасні фахівці з інформаційної, бібліотечної, архівної справи стали важливою ланкою в організації і управлінні документної інформаційної діяльності.

9) Хто може йти навчатися та здобувати освітній ступінь «магістр» за освітньою програмою «Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність»?

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ ПРОГРАМИ

Бакалаври та спеціалісти факультетів економічних напрямів підготовки, соціальних наук, інформаційних технологій юридичних, педагогічних, гуманітарних та класичних університетів та ін.

Випускники технічних, економічних і юридичних вищих навчальних закладів.
Підприємці, менеджери з вищою економічною, педагогічною, юридичною, технічною освітою.

Державні службовці (публічні посадові особи) з вищою економічною, педагогічною, юридичною, технічною освітою.

Інші категорії громадян з вищою економічною, педагогічною, юридичною, технічною освітою (співробітники бізнес-структур, тимчасово безробітні та частково зайняті та ін.).

10) Яким є студентське життя майбутніх фахівців з документаційного забезпечення управління та інфрмаційно-аналітичної діяльності?


Студентське життя – це участь у студентському самоврядуванні, конференціях, фестивалях науки; реальна можливість отримання грандів в Україні та за кордоном; цікаві знайомства, захоплюючі поїздки та екскурсії.

Наша адреса у соціальних мережах:
https://www.facebook.com/dokumentoznavstvo/ (Документознавство СНУ імені Лесі Українки)
Наш контактний телефон: 0993280393 (звертатись до Анни Олександрівни)