Для обміну базами даних загальноприйнятим є правило реферування інформаційних матеріалів. При цьому ви усвідомлюєте, що реферуванню НЕ підлягають:

Оберіть одну правильну відповідь.

1. наукові статті

2. результати досліджень

3. розділи посібників і підручників

4. каталоги устаткування