У більшості курсів англійської мови однією з першою тем є визначення Артикля. Однак, з однієї сторони все просто, а з іншої - це один із найскладніших моментів англійської граматики. Розберемо, що ж таке Артикль і як його використовувати.
Артикль в англійській мові
В англійській мові, як і в українській, існує самостійна частина мови Іменник, яку використовують для позначення предметів і відповідає на питання «хто?» або «що?». Однак, англійські слова, які пишуться та вимовляються однаково, можуть належати до різних частин мови та мати різне значення. Тому, для визначення іменників та відокремлення їх від інших частин мови використовується особлива частка (службове слово) — артикль (the article), яку можна сприймати як невід’ємну частину іменника.
an apple – яблуко (іменник, тому вживається артикль «an»)

apple juice – яблучний сік (прикметник)

Що таке іменник?

В англійській мові іменник (Noun) - це частина мови, яка аналогічно українській, означає предмет - істоту (a girl - дівчина, a boy - хлопець) та неістоту (a toy - іграшка, a book - книга). До неістот також належать назви речовин (tea - чай, milk - молоко) та явища природи (snow - сніг, rain - дощ). Такі іменники бувають злічуваними (a book - книга, a rose - троянда), та незлічуваними (milk - молоко, rain - дощ). Перед іменниками, які означають істоти й неістоти та є злічуваними, вживається особливе слово — артикль.

Які є артиклі в англійській мові?

В англійській мові перед словами-предметами завжди стоїть слово артикль: A, An або The. Кожен з них вживається виключно у певній ситуації та описує різний стан предметів. Залежно від наявності артикля речення може набути зовсім іншого значення.

Артикль A, An

A / An – це частка, що утворилася від числівника «one» (один, єдиний) і означає, що цей предмет є такий же, як і інші предмети з множини подібних.

Неозначений артикль (The Indefinite Article) A або An використовується, як правило, разом зі злічуваними іменниками у формі однини. Злічувані іменники вказують на істот або неживі предмети, а також поняття, що можна полічити.
a pen – (одна) ручка

a dog – (один) собака

a girl – (одна) дівчина
Неозначений артикль вживається:

👉🏼 коли називають будь-який предмет з усього класу однорідних:
Take a book - Візьміть книгу (будь-яку, не конкретну)
👉🏼 коли йдеться про особу або предмет, що належить до певного класу (подібних осіб, предметів):
My father is a worker - Мій батько робітник
👉🏼 з іменниками, які означають одиниці вимірювання часу, ваги, відстані:
The car made 50 kilometres an hour - Машина розвивала 50 кілометрів на годину
👉🏼 вживається зі словами dozen, hundred, thousand, million, few, little (коли мається на увазі «небагато»), перед злічуваним іменником після What (в окличних реченнях):
He saw a dozen films - Подивився з десяток фільмів

We had a few books - У нас було кілька книжок

What a fine garden! What a bright day! - Який гарний сад! Який світлий день!
👉🏼 також неозначений артикль вживається, якщо ми вперше називаємо предмет:
Give me a toy - Дай мені іграшку (будь-яку, не конкретну)

Який артикль вибрати: A чи An?

Все залежить від звуку, який слідує після артикля. Артикль A використовується перед приголосними звуками.
a phone – телефон

a dog – собака
Артикль An ставиться перед голосними звуками. Запам’ятайте, важливо з якого саме звуку вимовляється наступне слово, а не букви алфавіту.
an egg – яйце

an hour – година

Артикль та прикметник

Прикметники, що відповідають на питання «який?», «яка?», «яке?», «які?» повинні стояти між артиклем та іменником, до якого відносяться:
a toy – іграшка

a good toy - хороша іграшка

a good new toy - хороша нова іграшка
Тобто, якщо іменник має одне або кілька значень, то артикль ставиться перед ними.

Артикль The

Означений артикль (The Definite Article) The походить від вказівного займенника «That», звідси і його значення. Він виокремлює предмет з загальної множини подібних предметів і вказує безпосередньо на нього:
Give me the pencil, please - Дай мені, будь ласка, олівець (якийсь конкретний олівець)
Артикль The використовується в однині та множині зі злічуваними та незлічуваними іменниками:
a boy - the boy

boys - the boys

an apple - the apple

apples - the apples
Означений артикль The вживається:

👉🏼 коли предмет виділяється з групи інших подібних предметів:
Give me the telegram you got yesterday - Дай мені телеграму, яку ти отримав учора

Give me the toy - Дай мені іграшку (саму ту)
The в цьому реченні замінює слово this.

👉🏼 коли з контексту або ситуації ясно, який предмет мається на увазі:
Please close the window - Зачини, будь ласка, вікно
👉🏼 коли особа (або предмет) знову згадується в розмові:
I saw a man walking along the street. The man was carrying a gun - Я побачив чоловіка, який йшов вулицею. Чоловік мав при собі пістолет.
👉🏼 перед іменниками, які позначають єдині у своєму роді явища:
the Sun - Сонце

the Moon - Місяць

the sky - небо

the Earth - Земля
👉🏼 перед іменниками й дієприкметниками, які стали іменниками (зі значенням множини):
The rich should help the children - Багаті повинні допомагати дітям
👉🏼 коли є найвищий ступінь порівняння прикметника:
It is the most interesting book I have ever read - Це найцікавіша книга, яку я коли-небудь читав
👉🏼 з порядковим числівником:
September is the first month of autumn - Вересень – перший місяць осені.
Означений артикль The вимовляється [ ðə ] перед словами, що починаються з приголосного звука (the woman, the good engineer), і [ ðɪ ] перед словами, що починаються з голосного (the engineer, the old woman).

Уживання артикля з власними назвами

З означеним артиклем The вживаються:

👉🏼 назви країн, що складаються із загальної назви та означального слова, що стоять перед ними:
the United States of America

the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
👉🏼 назви морів, океанів, річок, пустель, груп островів та гірських хребтів:
the Atlantic Ocean

the Black Sea

the Dnipro
👉🏼 назви газет та журналів:
the Guardian

the Times
👉🏼 назви готелів
the Metropol, the Savoy

Коли артиклі не вживаються?

Артикль не вживається:

👉🏼 при вживанні множини іменника (нульовий артикль):
There is a table in the room - У кімнаті стоїть стіл

There are tables in the room - У кімнаті стоять столи
👉🏼 якщо перед іменником стоїть присвійний (мій - my, твій - your, їхній - their, його - his, її - her), вказівний (цей - this, той - that; такий - such), питальний займенник (хто - who, що - what, який - which, чий - whose, котрий - which, скільки - how much) або неозначені займенники some, any, no, each, every:
My brother - Мій брат

his book - його книга

that street - та вулиця

some pupils - деякі учні

every day - кожен день

I want some crackers - Я хочу трохи крекерів
👉🏼 перед іменником - звертанням:
What are you reading, girls? - Що ви читаєте, дівчата?

Come here, boys - Ідіть сюди, хлопці
👉🏼 якщо після іменника стоїть кількісний числівник у значенні порядкового (числами, що відповідають на питання який за рахунком?):
lesson twenty - урок двадцятий

page thirty-five - сторінка тридцять п’ята
👉🏼 Якщо перед іменником стоїть кількісне число - one, two, three і т.д.:
I have two brothers - У мене два брати

I have one mistake - У мене одна помилка
👉🏼 перед незлічуваними іменниками:
peace - мир

freedom - свобода

happiness - щастя
👉🏼 перед прізвищами та іменами людей, а також кличками тварин:
Petrenko, Mykola, Murka
Але, якщо перед прізвищем у множині стоїть означений артикль, то це означає, що йдеться про всіх членів сім’ї:
the Browns - Брауни
👉🏼 перед назвами континентів, країни, міст, сіл:
Europe, Ukraine, Poland, Kharkiv
👉🏼 перед назвами вулиць:
Baker Street

Privet Drive