Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території розміщення логістичного центру в районі вулиці Брестської у місті Ковелі Волинської області. Повідомляє офіційний сайт Ковельської міської ради.

1. Інформація про замовника СЕО:

Відділ містобудування і архітектури виконавчого комітету Ковельської міської ради

Юридична адреса: 45000 Волинська область, м Ковель, вул. Незалежності, 73, тел.(03352) 61739, електронна адреса: vmbakovel@gmail.com

2. Вид та основні цілі документа державного планування (ДДП) та його зв’язок з іншими ДДП:

Документ державного планування – проєкт детального плану території логістичного центру в районі вулиці Брестської у місті Ковелі Волинської області є документацією з просторового планування на місцевому рівні.

Основною ціллю розроблення документації з просторового планування на місцевому рівні є: визначення параметрів забудови земельної ділянки, формування принципів планувальної організації забудови та інженерного забезпечення території, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами, створення транспортної інфраструктури, охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення тощо.

Містобудівна документація включає стратегії і програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно – транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини, містить інформацію про чинну містобудівну документацію на місцевому рівні та проєктну документацію, інформацію містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

У проєкті враховано вимоги: Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території», ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН В .2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-43:2021 Будівлі та споруди. Складські будівлі. Основні положення, ДБН В.2.2-5:2011 «Благоустрій території», ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації».

3. Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Територія, що підлягає детальному плануванню, знаходиться у північній частині населеного пункту і з усіх сторін обмежена землями залізничного транспорту. Поруч також проходить автомобільна дорога М-19. Відповідно до генерального плану міста Ковеля проєктна ділянка належать до резервних територій промислових та комунально-складських підприємств.

Відповідно до намірів замовника та проєктного рішення цього детального плану території передбачається формування ділянки площею –32,6 га для будівництва логістичного центру.

Логістичний центр включатиме: критий складський комплекс загальною площею 4,0 га, елеваторний комплекс загальною площею 6,6 га, контейнерний термінал загальною площею 5,2 га, склади силосного типу загальною площею 3,0 га, майданчики для перевантаження товарів, що надійшли залізничним транспортом загальною площею 0,9 га, майданчики завантаження та розвантаження вантажних автомобілів зі стоянкою загальною площею 2,5 га. Також визначено територію для будівництва адміністративно-офісних будівель та інженерних споруд загальною площею 3,95 га.

Для здійснення транспортних і залізничних перевезень передбачається будівництво під’їзних колій з примиканням до колій АТ «Укрзалізниця» (широкої та вузької). Для обслуговування цієї території проєктується об’їзна дорога шириною 28,0 м в червоних лініях, як дорога в науково-виробничих, промислових і комунально-складських зонах, згідно з діючими будівельними нормами. Вона перетинатиме залізничні колії та частково проходитиме по землях залізничного транспорту.

Відповідно до п.10 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» інфраструктурні проєкти (облаштування індустріальних парків; будівництво, залізничних колій і споруд; будівництво перевантажувальних терміналів та обладнання для перевантаження різних видів транспорту, а також терміналів для різних видів транспорту) належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування для таких компонентів довкілля:

– грунти;

– атмосферне повітря;

– водні ресурси;

– стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельної ділянки)

– кліматичні фактори.

Під час здійснення СЕО варто оцінити ймовірні наслідки від розміщення логістичного центру, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Ділянка, що розглядається, не належить до земель, що мають природоохоронний статус. Територія ДПТ також не межує з територіями, що мають природоохоронний статус. Розміщення логістичного центру на вказаній території не пошкодить існуючого ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язаних з плануванням та забудовою населених пунктів.

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення:

Транскордонний вплив відсутній.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням варіанту розміщення ділянки та техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання території, а також соціально-економічного розвитку населеного пункту.

Якщо представлений документ державного планування не буде затверджено, то це призведе до неможливості розвитку цієї території. Такий сценарій можна розуміти, як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля. За таким варіантом подальший стабільний розвиток міської території є, очевидно, проблематичним і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

• доповіді про стан довкілля;

• статистичну інформацію;

• інформацію, яка включена в інші акти законодавства та які мають відношення до проєкту ДПТ;

• дані моніторингу стану довкілля;

• інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної оцінки проєкту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обгрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період забудови земельної ділянки, відведеної під об’єкт планованої діяльності, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планованої діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Перелік проєктних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планованої діяльності, комплекс яких включає:

– ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

– планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення територій та ін.;

– охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планованої діяльності.

Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

8. Пропозиції до структури та зміст СЕО:

Звіт про СЕО має відповідати вимогам ч.2 ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ковельської міської ради 45000, м. Ковель, вул. Незалежності, 73 електронна адреса: vmbakovel@gmail.com

Пропозиції подаються до 30 грудня 2022 року.