Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки. Детального плану території для розміщення автозаправної станції по вул. Варшавській, 21 у місті Ковелі Волинської області. Повідомляє офіційний сайт Ковельської міської ради.

1.Інформація про замовника СЕО:

Відділ містобудування й архітектури виконавчого комітету Ковельської міської ради
Юридична адреса: 45000 Волинська область, м Ковель, вул Незалежності, 73, тел.(03352) 61739, електронна адреса: vmbakovel@gmail.com

2.Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв’язок з іншими ДДП:

Документ державного планування – проєкт детального плану території для розміщення автозаправної станції по вул. Варшавська, 21 у м.Ковель Волинської області є документацією з просторового планування на місцевому рівні.

Основною ціллю розроблення документації з просторового планування на місцевому рівні є: визначення параметрів забудови земельних ділянок, формування принципів планувальної організації забудови та інженерного забезпечення території, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами, створення транспортної інфраструктури, охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення тощо.

Містобудівна документація включає стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно – транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини, чинної містобудівної документації на місцевому рівні та проєктну документацію, інформацію містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

У проєкті враховано вимоги: Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території», ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН В .2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-5:2011 «Благоустрій території», ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації».

3.Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Територія, що підлягає детальному плануванню, знаходиться за адресою: вул. Варшавська,21, м. Ковель, Волинська область. Площа території, щодо якої здійснюється детальне планування складає – 0,9931 га.

Відповідно до намірів замовника та проєктного рішення даного детального плану території передбачається формування двох ділянок для об’єктів транспортної інфраструктури. А саме: для потреб кафе-мотелю, лазня, автомийки та стоянки сформовано ділянку площею 0,9015 га, для потреб автозаправної станції – ділянку площею 0,0385 га.

Відповідно до п.4 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше) відноситься до ІІ категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля.

4.Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування для таких компонентів довкілля:

- грунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок)

- кліматичні фактори.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від автозаправного комплексу, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:


Ділянка, що розглядається, не відноситься до земель, що мають природоохоронний статус. Територія ДПТ також не межує з територіями, що мають природоохоронний статус. Розміщення об’єктів проєктування на вказаній території не пошкодять існуючого ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язаних з плануванням та забудовою населених пунктів.

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення:

Транскордонний вплив відсутній.

5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням варіантів розміщення ділянки автозаправної станції та техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку населеного пункту.

Якщо представлений документ державного планування не буде затверджено, то це призведе до неможливості розвитку економіки населеного пункту. Цей сценарій може розумітися, як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля. За даним варіантом подальший стабільний розвиток Ковельської міської ради є очевидно, проблематичним і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:


• доповіді про стан довкілля;

• статистичну інформацію;

• інформацію, яка включена в інші акти законодавства та які мають відношення до проєкту ДПТ;

• дані моніторингу стану довкілля;

• інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної оцінки проєкту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обгрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період забудови земельної ділянки, відведеної під об’єкт планованої діяльності, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планованої діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Перелік проєктних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планованої діяльності, комплекс яких включає:

- ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

- планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення територій та ін.;

- охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планованої діяльності.

Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

8) Пропозиції до структури та зміст СЕО:

Звіт про СЕО має відповідати вимогам ч.2 ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ковельської міської ради 45000, м. Ковель, вул. Незалежності, 73 електронна адреса: vmbakovel@gmail.com

Пропозиції подаються до 14 січня 2022 року